Algemene voorwaarden

I – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door NR Cooling Servies B.V. (KvK: 63781972), hierna te noemen: “de leverancier”, opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar de opdrachtgever eventueel naar verwijst, wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De bepalingen van de afdeling XI en XII bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de bepalingen in de daaraan voorafgaande afdelingen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I tot en met X en de bepalingen in de afdeling XI t/m XII prevaleren de laatste. De leverancier is niettegenstaande het voorgaande altijd gerechtigd om zich te beroepen op afdeling I tot en met X (ook indien er daarmee tegenstrijdige bepalingen zijn opgenomen afdeling XI en XII), wanneer zij dit goeddunkt en/of geraden acht; de leverancier is aldus niet gehouden om zich te baseren en/of te beroepen op afdeling XI t/m XII wanneer in deze afdelingen bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn met bepalingen uit afdeling I tot en met X.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenissen:

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel: een in de Algemene Leveringsvoorwaarden opgenomen artikel.

BW: Burgerlijk Wetboek.

I.E.-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s, broncodes, alsmede alle dragers van die rechten (hierna gezamenlijk: “I.E.-rechten”), waarvan de opdrachtgever in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst op enige wijze kennis neemt.

De leverancier: NR Cooling Servies B.V. (KvK: 63781972), en elke rechtspersoon waarvan NR Cooling Servies B.V. (thans of in de toekomst) onmiddellijk of middellijk minimaal 50% van de geplaatste aandelen houdt, en/of bevoegd is tot benoeming en ontslag van de betreffende bestuur, en/of onmiddellijk of middellijk bestuurder is.

De opdrachtgever: degene met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk een overeenkomst zal gaan sluiten.

Software: al dan niet door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde, althans voor gebruik ter beschikking gestelde software waarvan de leverancier eigenaar of anderszins gerechtigd is, alsmede door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde software waarvan een ander dan de leverancier eigenaar of anderszins gerechtigde is.

II – AANBOD

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het aanbod van de leverancier vrijblijvend.

4.Ondersteunende documentatie zoals tekeningen, technische beschrijvingen, enz. is zo nauwkeurig mogelijk, doch uitdrukkelijk niet bindend en blijven het intellectueel eigendom van de leverancier. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

5.Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het bovengenoemde artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de leverancier.

6.De leverancier is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

7.Indien en voor zover de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de leverancier, zijn de betreffende afwijkingen alleen geldig indien en voor zover de leverancier schriftelijk en gespecificeerd met die desbetreffende afwijkingen instemt.

8.De leverancier heeft gedurende zeven werkdagen na ontvangst van een aanvaarding door de opdrachtgever het recht om haar aanbod te herroepen.

9.Mondelinge toezeggingen door en afspraken met vertegenwoordigers en werknemers van de leverancier binden de leverancier alleen indien en voor zover de leverancier die schriftelijk bevestigt.

III – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

10.Indien het aanbod van de leverancier wordt aanvaard, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de leverancier de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, ofwel met de uitvoering van het werk aanvangt.

11.De leverancier kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

IV – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van de opdrachtgever

12.De opdrachtgever is jegens de leverancier verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de leverancier en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

13.De opdrachtgever zorgt ervoor dat de leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen, en over de door hem voor het werk noodzakelijk te verschaffen gegevens.

14.De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

15.De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de leverancier behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient

de opdrachtgever de opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen.

16.Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de leverancier voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

17.De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.

18.De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven de leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

19.De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

20.De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

21.De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

22.De opdrachtgever draagt het risico voor het van de leverancier afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

23.De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

24.De opdrachtgever staat de leverancier toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein aan het werk aan te brengen.

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet 25.De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de leverancier bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

26.Al hetgeen de leverancier méér levert en/of presteert en/of aanbrengt dan in de overeenkomst uitdrukkelijk en specifiek is vastgelegd, betreft meerwerk. De opdrachtgever dient daarvoor te betalen, in aanvulling op hetgeen hij reeds op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever moet betalen, ongeacht of het meerwerk schriftelijk is vastgelegd en ongeacht of het meerwerk voorzienbaar was. De leverancier stelt het door de opdrachtgever voor het meerwerk verschuldigde bedrag in redelijkheid vast. Minderwerk lijdt niet tot verlaging van de overeengekomen prijs, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen.

Verrekening van meer- en minderwerk

27.Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn of indien geen termijnbetaling is overeengekomen na voltooiing daarvan.

28.Verrekening van minderwerk, in geval zulks schriftelijk is overeengekomen, geschiedt bij de eindafrekening.

29.Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de leverancier op verrekening daarvan onverlet.

30.Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de leverancier worden verrekend als meerwerk.

Overmacht

31.In geval van overmacht is de leverancier bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen gedurende de periode dat de overmacht zich voordoet, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de leverancier gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

32.In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke buiten de macht van de leverancier opkomende omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, daden van terrorisme, oproer, werkstaking door en ziekte van werknemers van de leverancier, werkliedenuitsluiting door de opdrachtgever, transportproblemen, brand, wateroverlast (waaronder overstromingen), elektriciteitsstoringen, computerstoringen en andere ernstige storingen. Ook is sprake van overmacht indien de leverancier jegens de opdrachtgever tekort komt als gevolg van tekortkomingen van de door de leverancier ingeschakelde derden, zoals (niet uitputtend genoemd:) onderaannemers, toeleveranciers en transporteurs.

Oplevering

33.De overeengekomen levertijd en/of oplevertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd en/of oplevertijd zal de leverancier in overleg treden met de opdrachtgever.

34.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de leverancier aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, ofwel wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de leverancier schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, ofwel wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige)ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd kan worden beschouwd.

35.Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

36.Oplevering ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

37.Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de leverancier naar de opdrachtgever.

Ontbinding

38.Indien een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht, heeft de leverancier het recht om hetzij de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

39.Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens artikel 38 heeft de leverancier het recht op directe

betaling van de ter uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, dit voor de door de leverancier in redelijkheid daaraan toe te kennen waarden.

40.Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede indien aan de zijde van de opdrachtgever sprake is van faillissement, surséance van betaling, conservatoire of executoriale beslaglegging op een substantieel deel van het vermogen, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, heeft de leverancier het recht om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten per direct op te schorten (waaronder het opschorten van het gebruik door de opdrachtgever van Software), hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, dit zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Voorts is de leverancier in de voornoemde gevallen gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van de leverancier op vergoeding onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van de leverancier op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

41.In geval van opschorting krachtens artikel 38 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is de leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens artikel 38 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de leverancier bevoegd is deze zaken, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

42.De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen jegens de leverancier op te schorten. De opdrachtgever heeft niet het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te vernietigen, te wijzigen ex art. 6:230 lid 2 BW, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW.

V – BETALING

43.Betaling dienst plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door de opdrachtgever verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 25.000 luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:

 • 30 % bij opdracht;
 • 30% bij start productie
 • 30 % bij levering;
 • 10% volledige oplevering inclusief as-built dossier
  44.Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de leverancier bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

45.Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de leverancier bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

46.Indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting, al dan niet betreffende een door de leverancier aan de opdrachtgever verstrekte factuur, jegens de leverancier niet voldoet binnen de overeengekomen, althans door de leverancier voorgeschreven termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de leverancier over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW verschuldigd. Bovendien is de opdrachtgever dan, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de daadwerkelijk door de leverancier gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan de leverancier, waarvan partijen voorshands bewezen achten dat die ten minste 15% van de openstaande vordering bedragen met een minimum van € 1.000 per elke afzonderlijke openstaande vordering (betreffende elke afzonderlijke factuur of vordering uit andere hoofde).

47.Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Eigendomsvoorbehoud

48.De leverancier blijft de eigenaar van alle zaken, zoals materialen en onderdelen, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

VI – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

49.Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt alle tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s, broncodes, alsmede alle dragers van die rechten (hierna gezamenlijk: “I.E.-rechten”), waarvan de opdrachtgever in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst op enige wijze kennis neemt, zullen te allen tijde de eigendom blijven van de leverancier en zullen worden geretourneerd aan de leverancier op diens eerste verzoek dan wel onmiddellijk na voltooiing van de contractuele verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever.

VII – GARANTIE

50.Met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen, staat de leverancier gedurende zes maanden na de levering aan of ingebruikname door de opdrachtgever of, indien sprake dient te zijn van oplevering, zes maanden na oplevering doch uiterlijk tien maanden na daaraan voorafgaande levering of ingebruikname, ervoor in dat de door haar geleverde althans opgeleverde zaken en Software in voldoende mate de overeengekomen eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het kenbaar beoogde (doel van het) gebruik. De genoemde garantie geldt alleen voor aan de leverancier toerekenbare, op het moment van levering aan de opdrachtgever niet- waarneembare gebreken aan de zaken en Software, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de genoemde termijnen zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de leverancier toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door de leverancier.

51.Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden als geheel of gedeeltelijk gevolg van:

 1. het door de opdrachtgever niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften en/of gebruik van de gebrekkige zaken en Software anders dan de volgens overeenkomst kenbare doel of bestemming;
 2. normale slijtage;
 3. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzakede aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. in opdracht van of in overeenstemming met deopdrachtgever door de leverancier toegepaste en/of verwerkte materialen respectievelijk zaken die al eerder gebruikt en dus niet nieuw zijn, en anderszins gebrekkige materialen respectievelijk zaken;
 5. door de leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie aan de leverancier heeft verstrekt; en
 6. onvoldoende, ontoereikende en/of gebrekkige voorzieningen, waaronder (data) communicatievoorzieningen, gebrekkige stroomvoorziening, gebrekkige aardaansluiting, overbelasting of geweld.

52.Om zich op de rechten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde artikelen te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de leverancier:

 • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van de leverancier afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de leverancier;
 • alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.

53.De ingevolge de garantieverplichting door de leverancier vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.

54.De leverancier verleent met betrekking tot de door hem geïnstalleerde elektronische en overige installaties enkel garantie voor zover deze garantie wordt gedekt door de garantie die door de leveranciers van deze installatie wordt gegeven. Indien tijdens de garantieperiode de elektronische en overige installaties dienen te worden vervangen, waarbij de leverancier de leverancier een meerprijs berekent, dan is de leverancier gerechtigd deze meerprijs aan de opdrachtgever door te berekenen.

55.Indien de leverancier van de elektronische dan wel overige installaties bepaalt dat eventuele gebreken niet onder zijn garantie vallen is ook de leverancier niet gehouden tot enige garantie.

56.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van de leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.

57.Reis- en verblijfskosten welke door de leverancier gemaakt dienen te worden teneinde de werkzaamheden welke voortvloeien uit de garantieverplichtingen uit te kunnen voeren zijn voor rekening van opdrachtgever.

VIIl – AANSPRAKELIJKHEID LEVERANCIER

58.De leverancier is, behoudens eventuele aansprakelijkheid van de leverancier voor directe materiële schade, niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever. Aldus is de leverancier niet aansprakelijk voor onder meer (maar niet beperkt tot) enige gevolgschade, explosieschade, milieuschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, gederfde omzet en winstschade, beschadiging of verlies van door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde goederen (zoals grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen) en letselschade. De uitsluiting van aansprakelijkheid van de leverancier geldt ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid (zoals niet- nakoming van een contractuele verbintenis, onrechtmatige daad, verbintenissen tot herstel of ongedaanmaking of anderzins).

59.Op artikel 58 zal voor zover dat onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep worden gedaan in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de (directie van) de leverancier.

60.De omvang van de totale gehoudenheid van de leverancier op welke grondslag dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor bestaande en toekomstige schade van de opdrachtgever uit hoofde van geschonden verplichtingen uit met de leverancier gesloten overeenkomsten, is beperkt tot het ter zake de desbetreffende gehoudenheid van de leverancier op grond van een (aansprakelijkheids- of schade)verzekering aan de leverancier uit te keren bedrag.

61.Indien in rechte wordt vastgesteld dat de beperking van de omvang van de totale gehoudenheid van de leverancier (op welke grondslag dan ook) op grond van artikel 58 geen toepassing kan vinden (indien dat in rechte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of in strijd is met dwingend recht wordt geacht), dan is de omvang van de totale gehoudenheid (waaronder begrepen de aansprakelijkheid van de leverancier voor bestaande en toekomstige schade van de opdrachtgever) beperkt tot het totaalbedrag dat de opdrachtgever aan de leverancier verschuldigd is en zal zijn, en daadwerkelijk heeft betaald en zal betalen ter zake door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde zaken en diensten.

62.Indien in rechte wordt vastgesteld dat de beperking van de omvang van de totale gehoudenheid van de leverancier (op welke grondslag dan ook) op grond van artikel 58 niet van toepassing is (indien dat in rechte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of in strijd is met dwingend recht wordt geacht), dan is de omvang van de totale gehoudenheid van de leverancier (waaronder begrepen aansprakelijkheid voor bestaande en toekomstige schade van de opdrachtgever) beperkt tot het ter zake die aansprakelijkheid laagst mogelijke in rechte vast te stellen bedrag.

63.Een eventueel recht op schadevergoeding van de opdrachtgever komt te vervallen indien de opdrachtgever niet te allen tijde per direct alle naar het oordeel van de leverancier noodzakelijke medewerking verleent om onderzoek te verrichten naar de aard, omvang en oorzaak van de door de opdrachtgever gepretendeerde schade.

64.De opdrachtgever vrijwaart de leverancier, en stelt de leverancier schadeloos voor alle aanspraken van derden (waaronder de opdrachtgevers van de opdrachtgever waarbij de leverancier optreedt als onderaannemer) jegens de leverancier tot vergoeding van kosten en/of schade, waarvoor de leverancier niet aansprakelijk is of zou zijn jegens de opdrachtgever op grond van de algemene voorwaarden of anderszins.

Na de oplevering

65.Na de oplevering is de leverancier niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn artikelen 50 t/m 57 omschreven garantieverplichting.

66.De leverancier is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 50 t/m 57 bedoelde gebreken indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt dan wel valt onder de garantie van de leverancier van de geïnstalleerde installaties.

Omvang van schadevergoeding

67.Indien de leverancier ingevolge artikel 58 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze nimmer meer bedragen dan het voor de verleende diensten te factureren bedrag en zal slechts verschuldigd zijn indien en voor zover het voornoemde bedrag wordt uitgekeerd door de verzekeraar van de leverancier.

68.In geval de leverancier niettegenstaande de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 58, aansprakelijkheid is voor door de opdrachtgever geleden schade (met dien verstande dat voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het in artikel 67 genoemde bedrag), kan de opdrachtgever geen vordering tot nakoming instellen wanneer aanspraak wordt gemaakt op betaling van schadevergoeding.

69.Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

70.De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de leverancier ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

lX GEHEIMHOUDING

71.De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van tekeningen, afbeeldingen, omschrijvingen, berekeningen, modellen, specificaties, bestekken, instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema’s en ander bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van de leverancier, die door hem in verband met de nakoming van zijn verplichtingen te zijner kennis is gekomen. Na het vervullen van de opdracht c.q. na nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de deze overeenkomst worden bovenvermelde items door de opdrachtgever op eerste verzoek geretourneerd aan de leverancier.

72.Indien de opdrachtgever in strijd handelt met verplichtingen genoemd in artikel 71, verbeurt de opdrachtgever aan de leverancier, ongeacht of de overtreding aan de onderaannemer kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van de leverancier een niet voor matiging vatbare onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 10.000 voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van de leverancier, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

X GEEN RECHTSVERWERKING

73.De uitoefening van haar rechten door de leverancier en het tijdstip en/of de volgorde waarop de leverancier dat doet, is ter keuze van de leverancier. Het niet uitoefenen van rechten door de leverancier kan nimmer als afstand of als verwerking van rechten worden uitgelegd.

Xl NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET KADER VAN KOOPOVERENKOMSTEN

74.De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
 • de dag van ontvangst door de leverancier van de voorde uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door de leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
 • de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door de leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

75.Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de opdrachtgever (hier aldus zijnde de afnemer van het gekochte), wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

76.Indien aan de zijde van de leverancier vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

77.Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de leverancier overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.

78.De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 24 weken bedraagt of volgens mededeling van de leverancier meer dan 24 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs, zonder dat hij aanspraak kan maken op vergoeding van de door hem geleden schade. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Risico in verband met levering

79.Tot de levering volgens artikel 74 heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van de leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever aan de leverancier zijn gegeven, door de leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van de leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico

van de afzender, d.w.z. de leverancier, zijn.

Garantie

80.Met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen, staat de leverancier gedurende zes maanden na verkoop of ingebruikname door de opdrachtgever of, indien sprake dient te zijn van oplevering, zes maanden na oplevering doch uiterlijk tien maanden na daaraan voorafgaande levering of ingebruikname, ervoor in dat de door haar geleverde althans opgeleverde zaken en Software in voldoende mate de overeengekomen eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het kenbaar beoogde (doel van het) gebruik. De genoemde garantie geldt alleen voor aan de leverancier toerekenbare, op het moment van levering aan de opdrachtgever niet- waarneembare gebreken aan de zaken en Software, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de genoemde termijnen zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de leverancier toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door de leverancier.

81.Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden als geheel of gedeeltelijk gevolg van:

 • het door de opdrachtgever niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften en/of gebruik van de gebrekkige zaken en Software anders dan de volgens overeenkomst kenbare doel of bestemming;
 • normale slijtage;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake deaard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • in opdracht van of in overeenstemming met deopdrachtgever door de leverancier toegepaste en/of verwerkte materialen respectievelijk zaken die al eerder gebruikt en dus niet nieuw zijn, en anderszins gebrekkige materialen respectievelijk zaken;
 • door de leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie aan de leverancier heeft verstrekt; en
 • onvoldoende, ontoereikende en/of gebrekkige voorzieningen, waaronder (data)communicatievoorzieningen, gebrekkige stroomvoorziening, gebrekkige aardaansluiting, overbelasting of geweld.

82.Om zich op de rechten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde artikelen te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de leverancier:

 • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van de leverancier afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de leverancier;
 • alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.

83.De ingevolge de garantieverplichting door de leverancier vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.

84.De leverancier verleent met betrekking tot de door hem geïnstalleerde elektronische en overige installaties enkel garantie voor zover deze garantie wordt gedekt door de garantie die door de leveranciers van deze installatie wordt gegeven. Indien tijdens de garantieperiode de elektronische en overige installaties dienen te worden vervangen, waarbij de leverancier de leverancier een meerprijs berekent, dan is de leverancier gerechtigd deze meerprijs aan de opdrachtgever door te berekenen.

85.Indien de leverancier van de elektronische dan wel overige installaties bepaalt dat eventuele gebreken niet onder zijn garantie vallen is ook de leverancier niet gehouden tot enige garantie.

86.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van de leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.

87.Reis- en verblijfskosten welke door de leverancier gemaakt dienen te worden teneinde de werkzaamheden welke voortvloeien uit de garantieverplichtingen uit te kunnen voeren zijn voor rekening van de opdrachtgever.

XII NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE

88.De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
 • de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;\
 • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door de leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
 • de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door de leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

89.De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

90.Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

91.Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

92.Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

93.De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door de leverancier – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.

94.Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de opdrachtgever.

95.De opdrachtgever zal, indien hierom door de leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn

opgeleverd.

96.Indien keuring en/of beproeving bij de opdrachtgever is overeengekomen, zal de leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. De opdrachtgever zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.

97.Aan de leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van de opdrachtgever naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door de opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kan worden.

98.De kosten van de keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever.

99.De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van de leverancier. Zo de opdrachtgever niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

100.De opdrachtgever is jegens de leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege de leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

101.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 103, 104 en 105 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van de leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de leverancier dit nood- zakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeen- komst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de leverancier aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de leverancier staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

102.Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

103.Terzake van door de leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

104.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

105.De in art. 103 en artikel 104 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:

 • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan de leverancier meegedeeld;
 • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • door de opdrachtgever of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
 • de opdrachtgever is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
 • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van de leverancier zijn niet opgevolgd.

106.De op grond van artikel 105 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door de opdrachtgever aan de leverancier op diens verzoek worden geretourneerd.

107.Op geleverde doch niet door de leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

XIII NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

108.In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

– Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
– Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordering, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).

– Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

109.Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

110.Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door de opdrachtgever schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.

111.Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorende meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).

112.De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan de opdrachtgever worden gemeld, waarna laatstgenoemde de leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.

113.Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreffende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan de opdrachtgever doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan de leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

114.Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van de opdrachtgever dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

115.In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

116.De servicemonteur van de leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door de opdrachtgever niet wordt toegestaan, is de leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan de leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.

117.De servicemonteur van de leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan de leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

118.Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:

 1. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
 2. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).
 3. Eenongevalofandereoorzakenofinvloedenvan buitenaf.
 4. Een abnormale of fysieke of elektrische belasting.
 5. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
 6. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.
 7. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge

h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van de leverancier – of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt,

119.Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

120.Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn geschied.

121.In geval de opdrachtgever in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan de leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles.

122.Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door de leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder”.

123.Terzake van door de leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

XIII – SLOTBEPALING

124.De aanbiedingen en/of overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

125.In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk mogelijk geschil tussen de leverancier en de opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde sector van de rechtbank te Rotterdam, locatie Rotterdam. De leverancier blijft echter bevoegd om de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.